Jak funk­cjo­nal­nie wypo­sa­żyć biblio­tekę w szkole?

0
277

Głów­nym zada­niem biblio­teki szkol­nej jest popu­la­ry­za­cja czy­tel­nic­twa wśród uczniów. Dzięki niej naby­wają oni nowe umie­jęt­no­ści, które są zwią­zane z poszu­ki­wa­niem, prze­twa­rza­niem i zapa­mię­tywa­niem infor­ma­cji. Droga ta w sku­teczny spo­sób pro­wa­dzi do gro­ma­dze­nia i posze­rza­nia swo­jej wie­dzy. Duże znaczenie ma także odpowiedni wystrój wnętrza oraz wygodne meble, w których można przez dłuższy czas czytać lub przeglądać książki.

Wystrój i ustawienie mebli

Biblio­teka powinna być urzą­dzona w spo­sób, który zachęca uczniów do odwie­dza­nia jej w celu czy­ta­nia, ucze­nia się lub nawią­za­nia nowych zna­jo­mo­ści. Bar­dzo waż­nym aspek­tem jest szybki dostęp do poszu­ki­wa­nych mate­ria­łów oraz moż­li­wość zapo­zna­nia się z nimi w przy­ja­znym do nauki miej­scu. Odpo­wied­nio usta­wione i wygodne meble nie powinny ogra­ni­czać i warun­ko­wać, a moty­wo­wać i ośmie­lać mło­dych użyt­kow­ni­ków do dzia­ła­nia. Orga­ni­za­cja wnę­trza nie powinna zdo­mi­no­wać prze­strzeni, ponieważ uczeń ma się w niej czuć swo­bod­nie i bez­piecz­nie.

Podstawowe wyposażenie biblioteki szkolnej

Pod­sta­wo­wym meblem w bibliotece są regały na książki, które są este­tyczne, a zara­zem bardzo praktyczne. Liczba pó­łek skła­da­jąca się na regał szkolny musi być odpo­wied­nia do danego pomiesz­cze­nia. Regały jed­no­stronne prze­zna­czone są do usta­wie­nia pod ścia­nami. Do wypeł­nie­nia przejść wyko­rzy­stuje się regały dwu­stronne, które są szer­sze, mają prze­grodę pośrodku i dają swo­bodny dostęp do ksią­żek z dwóch stron. Oczy­wi­ście regały możemy usta­wiać w różny spo­sób. Można z nich także two­rzyć mniej­sze, a zara­zem oddzielne pomiesz­cze­nia w pomiesz­cze­niu. Bardzo przydatną opcją są mobilne regały biblioteczne, które dzięki zastosowaniu kółek są ruchome, a zarazem obrotowe.

Jak wyposażyć bibliotekę?

Meble do biblioteki szkol­nej muszą speł­niać wymogi doty­czące ich funk­cjo­nal­no­ści oraz jako­ści wyko­na­nia.

Rodzaje mebli biblio­tecz­nych:

  • półki i regały,

  • sto­jaki i wie­szaki;

  • krzesła;

  • szafki i szafy;

  • drabinki;

  • wózki;

  • lady;

  • inne ele­menty wypo­sa­że­nia.

Meble dopa­so­wane kształ­tem i kolo­rem do wnę­trza powinno być przy­ja­zne i atrak­cyjne dla ucznia. Prze­łoży się to na częst­sze korzy­sta­nie z zaso­bów biblio­tecz­nych oraz pozy­tyw­nie wpły­nie na zaję­cia zespo­łowe prze­pro­wa­dzane w biblio­tece.

Biblio­teka posia­da­jąca na wypo­sa­że­niu nowo­cze­sne meble i spra­wia­jąca przy­tulne wra­że­nie przyciągnie zde­cy­do­wa­nie wię­cej chęt­nych do korzy­sta­nia z jej zaso­bów.

Sprawdź ofertę https://mojebambino.pl/123/Meble-do-biblioteki-i-czytelni w celu wyposażenie biblioteki szkolnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here