Czego dotyczy prawo konkurencji?

0
946

Konkurencja w gospodarce jest niezwykle ważna – jest bardzo pozytywna z punktu widzenia klienta, wprowadza różnorodność, nie pozwala na nadużywanie sił przez monopolistów wobec mniejszych firm, dba o legalność i praworządność w kontaktach pomiędzy firmami i chroni dobro przedsiębiorców. Prawo konkurencji, określane także jako prawo ochrony konkurencji, reguluje te kwestie. Czego dotyczą jego zapisy?

Prawo polskie i unijne

Obecnie w Polsce obowiązuje akt prawny pod tytułem „Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów” z dnia 16 lutego 2007 roku. Wsparciem prawodawstwa polskiego są dokumenty unijne, w tym dyrektywy i rozporządzenia. Organem państwowym dbającym o przestrzeganie prawa konkurencji jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ustawa z 2007 roku odnosi się do zakazu porozumień ograniczających konkurencję, czyli m.in. nielegalnych ustaleń między konkurentami w dowolnej branży oraz zakazu nadużywania pozycji dominującej. Prawo konkurencji odnosi się także do koncentracji, czyli takich transakcji pomiędzy firmami jak fuzja, przejęcie, joint venture oraz zakupu części mienia innego przedsiębiorstwa. Ustawa dotyczy się także nieuczciwej konkurencji.


Dlaczego monopol nie jest dobry?

Monopolistą nazywamy firmę, która dostarcza określonych towarów lub usług jako jedyna na danym obszarze lub zakresie lub jej udział w rynku przekracza 40%. Niekiedy powstają naturalnie, jak na przykład miejskie spółki dostarczające wodę lub gaz, inne tworzą się przez związek przedsiębiorców. Wtedy powstaje na przykład koncern trust lub kartel. Właściciele patentu lub prawa wyłączności mogą stać się monopolistami, przynajmniej na okres ważności posiadanych uprawnień. 

Im mniejsza (lub żadna) konkurencja, tym monopolista jest mniej skłonny, żeby obniżać lub utrzymywać cenę na stałym poziomie. Zyski przechodzą wyłącznie do jednej firmy, a najważniejszym jej celem staje się maksymalizacja zysków, bez dbałości o zadowolenie swoich klientów, niejednokrotnie także o przestrzeganie prawa konsumenckiego. Może dojść do tego, że nawet jeśli powstanie nowa firma, której profil działalności jest konkurencyjny dla monopolisty, może mieć ona znacząco utrudnione wejście na określony rynek. Z tego względu tak bardzo potrzebne było stworzenia prawa konkurencji. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here